Thursday B Schedule

1/5
8:159&10Pinny CandyY&B2
8:1511&12Strike CityLion’s Den
8:1513&14LesbowliansKids
8:1515&16BN SparesICBING
8:1517&18BowlderdashAssassins
8:1519&20B&BParty Mix
Happy HandsBYE
1/12
8:1511&12Party MixPinny Candy
8:159&10Strike CityHappy Hands
8:1513&14LesbowliansAssassins
8:1515&16BN SparesBowlderdash
8:1517&18Lion’s DenKids
8:1519&20Y&B2ICBING
B&BBYE
1/19
5:3011&12Strike CityPinny Candy
5:3013&14Y&B2BN Spares
5:3015&16Lion’s DenBowlderdash
5:3017&18KidsB&B
5:309&10ICBINGHappy Hands
5:3019&20AssassinsParty Mix
LesbowliansBYE
1/26
5:3019&20ICBINGPinny Candy
5:3017&18AssassinsStrike City
5:3015&16Party MixLesbowlians
5:309&10Happy HandsBN Spares
5:3013&14B&BBowlderdash
5:3011&12Y&B2Lion’s Den
KidsBYE
2/2
8:1515&16Pinny CandyKids
8:1517&18ICBINGStrike City
8:159&10Lion’s DenLesbowlians
8:1511&12Party MixBN Spares
8:1519&20Happy HandsBowlderdash
8:1513&14AssassinsB&B
Y&B2BYE
2/9
8:1511&12Pinny CandyHappy Hands
8:1519&20Strike CityB&B
8:1513&14LesbowliansBowlderdash
8:159&10Party MixKids
8:1515&16AssassinsY&B2
8:1517&18Lion’s DenICBING
BN SparesBYE
2/16
5:3011&12Pinny CandyB&B
5:3015&16LesbowliansBN Spares
5:309&10Y&B2Bowlderdash
5:3013&14KidsHappy Hands
5:3019&20ICBINGParty Mix
5:3017&18Lion’s DenAssassins
Strike CityBYE
2/23
5:3017&18Pinny CandyBowlderdash
5:3019&20BN SparesStrike City
5:309&10B&BLesbowlians
5:3011&12Happy HandsY&B2
5:3013&14Party MixLion’s Den
5:3015&16AssassinsKids
ICBINGBYE
3/2
8:1519&20Strike CityKids
8:1511&12LesbowliansY&B2
8:159&10BN SparesLion’s Den
8:1513&14BowlderdashParty Mix
8:1515&16B&BICBING
8:1517&18Happy HandsAssassins
Pinny CandyBYE
3/9
8:159&10Pinny CandyAssassins
8:1511&12Strike CityBowlderdash
8:1519&20LesbowliansHappy Hands
8:1513&14BN SparesB&B
8:1515&16Party MixY&B2
8:1517&18ICBINGKids
Lion’s DenBYE
3/16
5:3015&16BN SparesPinny Candy
5:3013&14LesbowliansStrike City
5:3019&20KidsBowlderdash
5:3011&!2Y&B2B&B
5:3017&18Lion’s DenHappy Hands
5:309&10ICBINGAssassins
Party MixBYE
3/23
5:3019&20LesbowliansPinny Candy
5:3011&12Strike CityY&B2
5:309&10BN SparesKids
5:3013&14BowlderdashICBING
5:3015&16B&BLion’s Den
5:3017&18Happy HandsParty Mix
AssassinsBYE
3/30
8:1513&14Lion’s DenPinny Candy
8:1515&16Party MixStrike City
8:1517&18ICBINGLesbowlians
8:1511&12AssassinsBN Spares
8:159&10Happy HandsB&B
8:1519&20Y&B2Kids
BowlderdashBYE
%d bloggers like this: